Tư vấn dự báo giá thị trường điện

  26-05-2021
Thủy điện Hủa Na đã thuê VietnamMW dự báo giá thị trường điện làm cơ sở để tính toán, cập nhật và hiệu chỉnh kế hoạch năm, tháng, tuần. Để thực hiện công việc, VietnamMW sử dụng phần mềm Market Price Forecasting – MPF do Công ty tự phát triển trên nền tảng trí tuệ nhân tạo, các công việc bao gồm:
 
Thu thập và hiệu chỉnh tính đúng đắn của dữ liệu
 
 • Dữ liệu giá thị trường giờ tới của ba miền Bắc, Trung, Nam
 • Dữ liệu giá thị trường thanh toán
 • Phụ tải 3 miền Bắc, Trung, Nam
 • Kế hoạch vận hành của các nhà máy ngoài thị trường
 • Giới hạn truyền tải của đường dây 500 kV
 
Dự báo giá thị trường giờ tới
 
 • Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến giá thị trường
 • Tìm cấu trúc mạng nơron phù hợp nhất
 • Huấn luyện mạng
 • Dự báo giá giờ tới
 
Dự báo giá thanh toán
 • Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến giá thị trường
 • Tìm cấu trúc mạng nơron phù hợp nhất
 • Huấn luyện mạng
 • Dự báo giá thanh toán
 
Lập các báo cáo

Bài viết liên quan

0966.866.766