Tư vấn cho các nhà máy thủy điện của PVN

  26-05-2021

Mục tiêu của dự án là cung cấp một giải pháp tối ưu cho các nhà máy thủy điện của Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam ứng dụng trong vận hành và chào giá nhằm tối đa hóa lợi nhuận khi tham gia thị trường phát điện cạnh tranh VCGM. VietnamMW đã ứng dụng phần mềm Max Hydro Power (MHP) và phần mềm Market Price Forecasting (MPF) để thực hiện dự án. Các công việc bao gồm:

  • Thu thập số liệu
  • Dự báo lưu lượng nước về hồ
  • Dự báo giá thị trường
  • Lập kế hoạch vận hành tối ưu: Kế hoạch năm, tháng, tuần

o    Vận hành, điều tiết tối ưu hồ chưa

o    Lập kế hoạch phát điện

o    Tính toán doanh thu, lợi nhuận

  • Lập kế hoạch vận hành ngày tiếp theo

o    Kế hoạch phát điện

o    Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận

o    Lập bản chào giá tối ưu

  • Phân tích rủi ro – lợi nhuận
  • Lập các báo cáo

Bài viết liên quan

0966.866.766