Đánh giá chi phí truyền tải và tổn thất truyền tải

  26-05-2021

Dự án liên quan đến việc đánh giá một số dự án phát điện ở North Queensland (Australia) sẽ ảnh hưởng đến chi phí truyền tải (Cost Reflective Network Pricing - CRNP) ở Queensland và đánh giá về các yếu tố tổn thất biên cho từng dự án. Dự án được thực hiện với sự phối hợp giữa VietnamMW và Intelligent Energy Systems (IES), VietnamMW phải tính toán hàng loạt kịch bản về trào lưu công suất của hệ thống điện Queensland để hỗ trợ IES thực hiện việc đánh giá kỹ thuật và kinh tế cho các dự án.

Bài viết liên quan

0966.866.766