Tư vấn xây dựng yêu cầu kỹ thuật cho hệ thống AMI

  26-05-2021
Mục đích của dự án là để thiết kế một cấu trúc tích hợp tiêu chuẩn, xây dựng đặc tính kỹ thuật, yêu cầu chức năng của hệ thống cơ sở hạ tầng đo đếm tiên tiến (Advanced Metering Infrastructure - AMI). Các nhiệm vụ bao gồm:
  • Xem xét và phân tích các hệ thống đo đếm hiện tại và kinh nghiệm về AMR/AMI tại Việt Nam (bao gồm 5 tổng Công ty Điện lực: Tổng công ty Điện lực thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Tổng công ty điện lực miền Bắc, miền Trung và miền Nam);
  • Xem xét và phân tích tình hình thực hiện AMI hiện nay ở các nước đang phát triển có điều kiện tương đồng với Việt Nam;
  • Thiết kế một cấu trúc tích hợp tiêu chuẩn, đặc tính kỹ thuật, yêu cầu chức năng của hệ thống AMI và các thành phần chính như: Công tơ, thiết bị thông tin liên lạc, công nghệ truyền thông, MDMS, thiết bị hiển thị tại khách hàng, Web portal, ...);
  • Xác định và phân tích các phương án công nghệ có sẵn đáp ứng các yêu cầu chức năng được xác định trong nhiệm vụ trước và tương thích với cơ sở hạ tầng thông tin liên lạc hiện có tại Việt Nam; dự toán chi phí đầu tư và vận hành có liên quan;
  • Đánh giá tính khả thi về kinh tế và tài chính của hệ thống AMI tại Việt Nam.
Dự án được thực hiên bởi tư vấn AF-MERCADOS Energy Market International S.A. (MERCADOS) và Vietnam MW Co., Ltd.

Bài viết liên quan

0966.866.766