Các quy định ngành điện

Các luật, quy định liên quan đến ngành điện

VietnamMW cung cấp một cái nhìn tổng thể/chuyên sâu về các quy định trong hoạt động điện lực tại Việt Nam như:

o   Luật điện lực đất nền nam hòa xuân đà nẵng

o   Quy định thị trường điện

o   Hợp đồng BOT

o   Hợp đồng mua bán điện (PPA)

o   Giá điện

o   Năng lượng tái tạo

o   Quy định vận hành lưới điện truyền tải

o   Quy định vận hành lưới điện phân phối

o   Quy định về hệ thống đo đếm

o   Vận hành hệ thống điện