Lưới điện thông minh

Lưới điện thông minh và tự động hóa

VietnamMW tư vấn trong các lĩnh vực:

 • Lưới điện thông minh:
  • Lộ trình phát triển
  • Các thành phần của lưới điện thông minh
 • Hạ tầng đo đếm tiên tiến (Advanced Metering Infrastructure – AMI):
  • Thiết kế hệ thống
  • Các yêu cầu kỹ thuật của hệ thống
 • Điều chỉnh phụ tải:
  • Thiết kế các chương trình
  • Hỗ trợ thực hiện, triển khai
  • Mua bán buôn các sự kiện
 • Hệ thống SCADA, tự động hóa trạm (SAS), hệ thống điều khiển các nhà máy điện (DCS) và các hệ thống Tự động hóa khác:
  • Thiết kế hệ thống
  • Các yêu cầu kỹ thuật của hệ thống
 • Hệ thống đo đếm
  • Thiết kế hệ thống
  • Các yêu cầu kỹ thuật của hệ thống
  • Hệ thống tự động đọc số liệu từ xa (AMR)