Thị trường điện Việt Nam

Thị trường điện Việt Nam

Thị trường điện Việt Nam

Kết quả của cải cách cơ cấu và xây dựng thị trường điện ở nhiều nước cho thấy đây là một tiến bộ của khoa học quản lý trong ngành kinh tế năng lượng. Thị trường điện tạo ra môi trường kinh doanh cạnh tranh bình đẳng giữa các doanh