Phần mềm

Hệ thống SCADA và Đo đếm

Hệ thống SCADA và Đo đếm

Chúng tôi cung cấp giải pháp kết nối từ hệ thống điều khiển của các nhà máy điện (DCS) đến Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia và Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Miền. VietnamMW cũng cung cấp giải pháp hệ thống tích hợp tại văn phòng của nhà máy để giám sát tình hình vận hành thời gian thực của nhà máy, điều khiển từ xa nhà máy.
Điều chỉnh phụ tải điện

Điều chỉnh phụ tải điện

VietnamMW và Diamond Energy đã thực hiện một dự án thí điểm cho Tổng Công ty Điện lực thanh phố Hồ Chí Minh, dự án được tài trợ bởi ngân hàng thế giới (World Bank). Chúng tôi đã xây dựng một hệ thống quản lý điều chỉnh phụ tải (Demand Response Management System - DRMS) trên nền tảng web, hệ thống được phân quyền cho từng đối tượng như: DR Pilot Supervisor, DR Pilot Host, và khách hàng tham gia
Vận hành tối ưu nhiệt điện

Vận hành tối ưu nhiệt điện

MTP được thiết kế cho các nhà máy tuabin khí (hoặc nhiệt điện than) ứng dụng trong việc lập kế hoạch vận hành dài hạn, ngắn hạn và vận hành tối ưu nhà máy để tối đa hóa lợi nhuận của nhà máy trên thị trường điện. MTP được phát triển trên phần mềm tối ưu AIMMS (http://www.aimms.com/), đây là một trong những phần mềm tối ưu tốt nhất trên thế giới.
Vận hành tối ưu thủy điện

Vận hành tối ưu thủy điện

Đối với các nhà máy thủy điện, có rất nhiều các ràng buộc và các điều kiện bất định có thể ảnh hưởng đến việc vận hành tối ưu như lưu lượng nước về hồ, lưu lượng nước xả qua nhánh khác, giới hạn về sản lượng, hợp đồng mua bán điện…
Dự báo giá thị trường

Dự báo giá thị trường

Giá thị trường rất quan trọng đối với các công ty phát điện trong việc lập kế hoạch vận hành nhà máy và tối đa hóa doanh thu/lợi nhuận trên thị trường. Giải pháp của chúng tôi – MPF được ứng dụng cho các dự báo ngắn hạn dựa trên mạng trí tuệ nhân tạo (Artificial Natural Network - ANN) mô phỏng được rất nhiều các yếu tố có thể ảnh hưởng lên giá thị trường. MPF được thiết kế riêng cho thị trường điện Việt Nam.